VÄLKOMMEN TILL SECRET ESCAPES

Secret Escapes är en exklusiv, medlemsbaserad reseklubb som marknadsför och publicerar övernattnings- och semesterpaket med hotell och researrangörer. Secret Escapes ger medlemmar tillgång till rabatterade hotellpriser och fantastiska erbjudanden på semesterresor från utomstående reseleverantörer.

Nedan finner du våra villkor avseende användning av vår hemsida samt även för bokningar av resor och paketresor. Vi rekommenderar att du läser igenom nedanstående villkor noggrant.


Användarvillkor för hemsidan

Nedan angivna villkor (”Användarvillkor”) är tillämpliga när du använder de allmänna sidorna på vår hemsida www.secretescapes.se (”Hemsidan”). När du använder Hemsidan gäller bestämmelserna nedan och du förbinder dig att inte bryta mot dessa användarvillkor.

1. INFORMATION OM OSS

1.1 Webbplatsen drivs av Secret Escapes Limited (”Secret Escapes” eller ”vi, vår, oss”), ett företag registrerat i England under företagsregistrering 07026107. Vårt säte är på 4th Floor, 120 Holborn, London EC1N 2TD. Vårt momsregistreringsnummer är GB103138366. 

1.2 Vid all försäljning av resepaket som organiseras av en extern researrangör, eller försäljning av enstaka resetjänster, agerar Secret Escapes Limited som agent för den aktuella reseleverantören vid försäljningen av dessa tjänster. I sådana fall ansvarar den externa researrangören eller det externa hotellet för paketets eller vistelsens utförande.

1.3 Då Secret Escapes som arrangör säljer resepaket säljs dessa av Secret Escapes GmbH, ett företag registrerat i Tyskland (företagsregistrering HRB 138671B), med säte på Klosterstraße 62, 10179 Berlin, Tyskland. I sådana fall kommer Secret Escapes GmbH att ansvara för resepaketets utförande.

2. BESTÄLLNINGAR AV RESOR

2.1 Beställning av resor som marknadsförs genom Hemsidan regleras av våra användarvillkor för resebokningar (”Resevillkor/en”) samt användarvillkor för paketresor (”Paketresevillkor/en”).

3. DINA PERSONUPPGIFTER

3.1 Secret Escapes är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du lämnar när du kontaktar oss. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy. Har du några frågor eller kommentarer avseende Secret Escapes behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på support@secretescapes.se.

4. FRISKRIVNING OCH ANSVAR

4.1 Vi gör vårt yttersta för att ge dig korrekt information när vi publicerar innehåll på Hemsidan. Vi ansvarar emellertid inte för fel eller utelämnad information eller för tekniska problem du kan påträffa på Hemsidan. Om vi informeras om felaktigheter i innehållet på Hemsidan kommer vi att försöka rätta detta inom skälig tid.

4.2 Så långt som är möjligt avsäger vi oss allt ansvar för förlust eller skada som uppstår genom användning av Hemsidan, genom användning av annan hemsida som länkas till genom Hemsidan eller till material som publiceras på Hemsidan.

5. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

5.1 Vi äger eller är licensinnehavare av alla varumärken och alla andra märken, handelsnamn, märkesnamn, affärsnamn, teckningar, bilder, logotyper, registrerade eller oregistrerade designs, upphovsrätter och andra immateriella rättigheter som visas på Hemsidan och i materialet som publiceras på den. Du får använda dessa rättigheter och detta material enbart för att använda hemsidan i enlighet med dessa Användarvillkor.

5.2 Du får inte kopiera, reproducera, återpublicera, ladda ned, publicera, sända i media, överföra, göra tillgänglig för allmänheten eller på annat sätt använda något innehåll på vår hemsida annat än för eget, icke-kommersiellt bruk.

6. LÄNKA TILL VÅR HEMSIDA

6.1 Du får länka till Hemsidan under förutsättning att du gör det på ett sätt som är skäligt och utan att skada vårt anseende eller dra fördel av det. Du får inte länka till Hemsidan på ett sätt som antyder någon form av tillhörighet, samhörighet eller samtycke från vår sida där något sådant inte existerar. Hemsidan får inte utgöra en förlaga för en annan hemsida.

6.2 Vi förbehåller oss rätten att omedelbart dra tillbaka ovan lämnade tillåtelse att länka till Hemsidan. Den hemsida du länkar från måste i alla avseende följa lokala, nationella eller internationella lagar, regler och god affärssed.

7. OGILTIGHET

7.1 Var och en av bestämmelserna i dessa Användarvillkor gäller självständigt. Om behörig domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Användarvillkor är ogiltig eller inte verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter.

8. ÄNDRINGAR

8.1 Vi kan från tid till annan ändra eller uppdatera dessa Användarvillkor utan att i förväg meddela dig om detta. Om ändringarna är väsentliga meddelar vi dig genom att publicera ett meddelande på Hemsidan.

9. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTLÖSNING

9.1 Dessa Användarvillkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Användarvillkor ska avgöras av allmän domstol.

9.2 Om du är medborgare i ett annat land inom Europeiska Unionen än Sverige har du möjlighet att väcka talan i ditt hemland i enlighet med lagarna i det landet.

10. SYNPUNKTER

10.1 Om du har synpunkter på innehållet på Hemsidan eller våra Användarvillkor, kontakta oss via vår kontaktsida, skicka ett e-postmeddelande till support@secretescapes.se eller kontakta oss per telefon (0046) 0844688647 (måndag – söndag: 9.00 – 18.00). Vi hjälper gärna till.

Dessa Användarvillkor uppdaterades senast den 16/12/2020.


Resevillkor

Dessa allmänna villkor (”Resevillkor/en”) anger vilka villkor som gäller när Secret Escapes Limited (UK) (”Secret Escapes” eller ”vi, vår, oss”), organisationsnummer 07026107, adress Floor 4, 120 Holborn, London, EC1N 2TD, Storbritannien, tillhandahåller hotellbokningar genom tredje part via www.secretescapes.se (”Tjänsten”).

Läs noga igenom dessa Resevillkor innan du använder Tjänsten. För att kunna genomföra en bokning genom Tjänsten måste du godkänna dessa Resevillkor.

2. DITT FÖRHÅLLANDE TILL OSS

2.1 Dessa Resevillkor reglerar din relation med oss avseende hur du använder Tjänsten samt hur Secret Escapes behandlar de bokningar du gör genom www.secretescapes.se (”Hemsidan”) med de olika arrangörer som har Secret Escapes som återförsäljare (gemensamt: ”Researrangörer”). Det är viktigt att du läser och förstår Resevillkoren innan du använder Tjänsten.

2.2. Det krävs att du godkänner Resevillkoren för att kunna genomföra ett köp genom Tjänsten. Om du skulle ha några frågor avseende Resevillkoren, vänligen kontakta oss på support@secretescapes.se.

3. TJÄNSTEN

3.1 Secret Escapes ger dig som kontoinnehavare möjlighet att boka hotellnätter via Hemsidan (”Erbjudandet/Erbjudanden”). Så länge inget annat framgår genom den information som är tillgänglig för Erbjudandet avser Erbjudandet ingenting förutom hotellövernattning. Om Erbjudandet skulle innebära en kombination av hotellvistelse och flygbokning gäller under vissa förutsättningar istället villkoren för paketresor (”Paketresevillkor/en”). Alla Erbjudanden gäller i mån av tillgång. Secret Escapes kan inte garantera att något Erbjudande gäller för en viss period.

4. SECRET ESCAPES FÖRHÅLLANDE TILL RESEARRANGÖRER

4.1 Vi fungerar som återförsäljare till de Researrangörer vars Erbjudanden publiceras på Hemsidan. Detta innebär att vi agerar för Researrangörens räkning och enbart tillhandahåller en plattform varigenom du kan sluta avtal med Researrangören för att få tillgång till Erbjudanden. Avtalet avseende Erbjudandet sluter du direkt med Researrangören. Vi sluter alltså inget direkt avtal med dig som resenär. För de Erbjudanden du bokar kommer de villkor som framgår av Erbjudandets sida att gälla, de bokningsvillkor som du får precis innan du betalar för ett Erbjudande via Hemsidan och Researrangörens allmänna villkor där dessa tillhandahålls under bokningsprocessen (”Erbjudandets Allmänna Villkor”).

4.2 Genom att använda Tjänsten för att köpa ett Erbjudande samtycker du till Erbjudandets Allmänna Villkor och till att sluta avtal direkt med Researrangören för det Erbjudande du köper.

4.3 Secret Escapes gör sitt yttersta för att omsorgsfullt välja vilka Researrangörer vi väljer att vara återförsäljare för. Vi ansvarar inte på något sätt för hur Erbjudandet tillhandahålls av Researrangören. Om du efter att ha köpt ett Erbjudande har frågor eller funderingar kring Erbjudandet uppmanar vi dig att kontakta Researrangören direkt.

4.4 Eftersom avtalet för Erbjudandet sluts mellan dig och Researrangören är vi inte på något sätt ansvariga för leveransen av Erbjudandet. Vi övertar sålunda inget ansvar och inga förpliktelser för eventuell förlust eller skada du kan lida som ett resultat av att ha utnyttjat Erbjudandet.

4.5 För mer information om tvistlösning vid tvist kring dessa Resevillkor, se nedan under punkt 19.

5. KONTO OCH MEDLEMSKAP

5.1 För att få tillgång till Tjänsten måste du registrera dig och skapa ett konto (ditt “Konto”).

5.2 Du kan skapa ditt Konto med en e-postadress och lösenord eller ansluta till Tjänsten genom ett konto för sociala medier (såsom t.ex. Facebook) som du anger när du registrerar dig.

5.3 Om du skapar ditt Konto genom att använda e-post och lösenord uppmuntrar vi dig att använda “starka” lösenord (det vill säga lösenord som använder en kombination av små och stora bokstäver, siffror och symboler). Du ansvarar själv för att hålla dina inloggningsuppgifter och alla aktiviteter som sker på kontot konfidentiella. Om du misstänker att ditt Konto missbrukats ska du omedelbart kontakta oss på support@secretescapes.se.

5.4 Om du skapar ditt Konto genom att använda sociala medier, samtycker du till att vi får åtkomst till och använder din information från den tjänsten i den mån som tillåts av samma tjänst och att vi sparar din inloggning för samma tjänst såsom framgår av vår Integritetspolicy.

5.5 Du blir medlem i Secret Escapes när du skapat ditt Konto och vi har bekräftat detta (”Medlem”).

5.6 För att bli Medlem krävs det att du fyllt 18 år samt att du har rättskapacitet i ditt hemland att ingå juridiskt bindande avtal.

5.7 Secret Escapes förbehåller sig rätten att avbryta eller säga upp din åtkomst till Tjänsten och ditt Konto om du skulle bryta mot dessa Resevillkor. Om din åtkomst avbryts eller sägs upp får du inte försöka använda Tjänsten under annat namn eller genom att använda en annan persons åtkomst även om du har den personens tillåtelse.

6. BOKNING

6.1 Du kan boka Erbjudanden från Researrangörer genom att följa den process som anges i Tjänsten. Genom att boka med en Researrangör bekräftar du är du skyldig att betala för Erbjudandet du bokat.

6.2 Tjänstens bokningsprocess ger dig möjlighet att kontrollera och korrigera eventuella misstag innan du slutför din bokning av ett Erbjudande. Läs noga igenom och kontrollera din bokning vid varje steg av bokningsprocessen.

6.3 Innan du bokar ett Erbjudande är det viktigt att du kontrollerar att du (och ditt eventuella resesällskap) är berättigad till eventuellt Erbjudande och har möjlighet att resa de datum du planerar att boka Erbjudandet för.

6.4 Om du (eller ditt resesällskap) har särskilda önskemål måste du meddela oss om detta under bokningsprocessen. Secret Escapes försöker vidarebefordra alla rimliga önskemål till Researrangören, men kan inte garantera att Researrangören tar hänsyn till dessa. Secret Escapes godkänner inte bokningar där förbehåll görs för särskilda önskemål.

6.5 Om du har ett hälsotillstånd som kan påverka din bokning, vänligen informera oss om detta innan du bokar Erbjudandet, så att vi kan informera om Erbjudandet är lämpligt innan du gör din bokning.

6.6 Alla bokningar görs med förbehåll för Researrangörens godkännande. I vår egenskap av återförsäljare för Researrangören kommer vi, som bekräftelse på din bokning, att skicka dig ett meddelande per e-post. Genom detta e-postmeddelande sluts bindande avtal mellan dig och Researrangören. Så snart vi har bekräftat din bokning debiterar vi dig enligt din valda betalningsmetod. När din bokning har behandlats kommer Researrangören skicka dig ytterligare e-post med alla detaljer om Erbjudandet du bokat.

6.7 Du ansvarar för att hålla dina kontaktuppgifter uppdaterade och korrekta så att vi och Researrangören kan kontakta dig angående din bokning.

6.8 När din bokning har accepterats av Researrangören och vi i egenskap av återförsäljare har bekräftat detta enligt ovan samt efter att du har betalat så kommer Secret Escapes att skicka dig en bokningsbekräftelse per e-post som anger uppgifterna i Erbjudandet och vilken Researrangör som tillhandahåller Erbjudandet. Detta e-postmeddelande bekräftar mottagandet av din bokning och betalning och innehåller alla uppgifter om ditt Erbjudande.

6.9 När du tar emot dokumentationen för ditt Erbjudande, vänligen kontrollera noggrant att alla resenärers personuppgifter stämmer och, om Erbjudandet avser resa utomlands, att uppgifter avseende resenärers namn och ålder är korrekta och stämmer överens med uppgifterna som framgår av respektive resenärs pass. Om så inte är fallet, vänligen kontakta Researrangören omedelbart.

6.10 Secret Escapes är enbart återförsäljare åt Researrangörer och är således inte ansvarig för tillhandahållandet av biljetter och/eller resedokumentation. Vänligen kontakta aktuell Researrangören som framgår i bokningsbekräftelsen direkt om du inte får dessa dokument.

7. TILLGÅNG

7.1 Alla bokningar av Erbjudanden gäller i mån av tillgång enligt instruktioner från aktuell Researrangör. Om det Erbjudande du velat boka av någon anledning inte finns tillgängligt kommer vi att meddela dig om detta så snart som möjligt.

7.2 Om en Researrangör inte kan godkänna din bokning av olika anledningar såsom att Researrangören inte har fler lediga platser de datum du valt eller på grund av fel i priset (se punkterna 8.3 och 8.4 nedan) kommer vi att informera dig per e-post. Din bokning kommer då inte att behandlas. Om du redan betalat för din bokning av Erbjudandet kommer vi att kontakta Researrangören för att ordna så att hela det belopp du betalat så snart som möjligt återbetalas till dig.

8. PRIS

8.1 Priset för ett Erbjudande är det som anges i Tjänsten. Vi reserverar oss dock för uppenbara misstag och felaktigheter. Priset inkluderar moms och alla andra aktuella skatter såsom t.ex. flygplatsskatt (där sådan tillämpas).

8.2 Priset för ett Erbjudande kan ändras från tid till annan, men sådana ändringar påverkar inte bokningar som Researrangören redan bekräftat.

8.3 På grund av det stora antalet Erbjudanden på Tjänsten kan det ibland hända att några av de Erbjudanden som anges är felaktigt prissatta trots vår ambition att se till att de prissätts korrekt. Vi kontrollerar i regel priset med Researrangören som en del i vår bokningshantering och om ett Erbjudandes korrekta pris är lägre än det angivna priset, debiterar vi det lägre beloppet när vi, i vår egenskap av återförsäljare för Researrangören, bekräftar din bokning. Om Researrangörens pris är högre än det som anges i Tjänsten, kommer vi antingen att kontakta dig för instruktioner innan vi behandlar din bokning, eller avvisa din bokning för Researrangörens räkning och meddela dig om att din bokning blivit avvisad.

8.4 Vänligen notera att Researrangören inte är skyldig att tillhandahålla Erbjudandet till det felaktiga (lägre) priset även efter det vi sänt dig en bokningsbekräftelse om priset är uppenbart felaktigt och rimligen borde ha upptäckts av dig.

9. BOKNINGSAVGIFT

9.1 Vi kan komma att debitera dig en bokningsavgift för Tjänsten. Bokningsavgiften inkluderar avgift för den plattform vi tillhandahåller för att du ska kunna köpa Erbjudanden från Researrangörer. Eventuell bokningsavgift framgår tillsammans med övriga betalningsuppgifter på bokningssidan innan du betalar Erbjudandet.

9.2 Genom att göra en bokning med en Researrangör via Tjänsten godkänner du samt samtycker till att betala oss eventuell bokningsavgift.

10. BETALNING

10.1 Vi agerar betalningsagent för Researrangören. Detta innebär bland annat att vi tar emot betalning från dig för Researrangörens räkning genom de betalningsmetoder som anges i Tjänsten. För att kunna genomföra en bokning av ett Erbjudande krävs att du i samband med bokningen betalar för Erbjudandet.

10.2 När du bokar ett Erbjudande via Tjänsten bekräftar du att de betalningsuppgifter som angavs när du bokade är giltiga och korrekta. Om eventuell betalningsmetod nekas kan vi komma att kontakta dig och begära alternativ betalningsmetod eller annullera din bokning.

10.3 Om du har några frågor om det belopp vi debiterat ditt betal- eller kreditkort, vänligen kontakta oss omedelbart. Skulle vi upptäcka att betalning dragits felaktigt, betalar vi omedelbart tillbaka beloppet till ditt betal- eller kreditkort.

10.4 Secret Escapes agerar enbart som återförsäljare mellan dig och Researrangören, och kan därför inte utfärda en faktura för en försäljning. Secret Escapes tillhandahåller en bokningsbekräftelse som kan användas som ett kvitto som visar det belopp som betalas vid bokningstillfället. Secret Escapes kan endast ge en faktura på din bokningsavgift eller kortavgift.

11. ÄNDRINGAR

11.1 Du kan inte ändra Erbjudanden du redan har köpt och, om inte annat följer av Erbjudandets Allmänna Villkor, kan de inte heller betalas tillbaka.

11.2 Oavsett vad som föreskrivs ovan kan Secret Escapes, efter eget gottfinnande, om du som Medlem vill göra ändringar i ett köpt Erbjudande, vidta rimliga åtgärder för att hjälpa dig att komma i kontakt med Researrangören. Secret Escapes garanterar inte att sådana eventuella försök lyckas och ansvarar inte för eventuella kostnader du kan behöva betala för att få till stånd ändringar i ett köpt Erbjudande.

12. AVBOKNINGAR OCH ÄNDRINGAR FRÅN RESEARRANGÖREN

12.1 Om en Researrangör informerar oss om ändringar i ett Erbjudande du köpt kommer vi att vidarebefordra denna information till dig. De flesta ändringar är av mindre karaktär, men det kan ibland hända att vi behöver meddela ”väsentliga ändringar”. En väsentlig ändring är en ändring som görs innan Erbjudandet inleds och, med hänsyn till den information vi fått vid bokningstillfället och som Researrangören med rätta kan förväntas känna till, som Researrangören rimligen kan förvänta sig har en avsevärd påverkan på Erbjudandet du köpt.

12.2 Vi kommer att meddela dig så snart som möjligt om Researrangören mot förmodan skulle avboka, ändra eller göra andra väsentliga ändringar av det Erbjudande du köpt. Om det finns tid innan Erbjudandet inleds kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att försöka (men kan inte garantera) få ett erbjudande till dig från Researrangören för ett av följande alternativ (beroende på vilken sorts Erbjudande du köpt): 

(a) Acceptera ändrade arrangemang, eller(b) Antingen acceptera en alternativ bokning eller avboka din bokning mot full återbetalning av det belopp du har betalat. För det fall att inget alternativ finns hos Researrangören kan de be oss att avboka Erbjudande mot full återbetalning.

12.3 Researrangören behöver inte erbjuda Medlem något av alternativen ovan om ändringen i det köpta Erbjudandet utgör en mindre ändring.

12.4 Secret Escapes ansvarar inte för eventuella kostnader du drabbas av på grund av att en Researrangör avbokar eller ändrar ett Erbjudande du köpt.

12.5 I de fall att en Researrangör avbokar din bokning efter att bokningen har bekräftats kommer du att få ett meddelande av Researrangören eller av Secret Escapes på uppdrag av Researrangören. Eftersom Secret Escapes är en återförsäljare som agerar på uppdrag av Researrangören och ditt avtal avseende Erbjudandet träffats med Researrangören, kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att hjälpa dig att få återbetalning eller att ändra datumen för din bokning. Secret Escapes ansvarar dock inte för sådana eventuella kostnader som du kan drabbas av vid Researrangörens avbokning.

13. AVBOKNING

13.1 Om du inte har köpt ett återbetalningsbart Erbjudande kan reserbjudanden inte ändras av dig eller avbokas och återbetalas. Se din bokningsbekräftelse som innehåller detaljer om villkoren där det står om det är möjligt att avboka din bokning och kräva återbetalning.

13.2 Om du inte har köpt ett återbetalningsbart Erbjudande och vill avboka ett Erbjudande tillhandahåller vi viss hjälp med att kontakta Researrangören. Vänligen notera att om det är möjligt att avboka kan detta vara förenat med kostnader i enlighet med Erbjudandets Allmänna Villkor.

14. RESERVATIONER

14.1 För de flesta av våra Erbjudanden finns möjlighet att göra reservationer. Denna funktion tillåter Medlemmar att reservera ett specifikt datum för ett specifikt Erbjudande mot en avgift om 250 SEK. Att reservera ett datum för ett Erbjudande under en period utgör inte en bokning. Däremot hindrar reservationen andra Medlemmar från att boka Erbjudandet under den specifika perioden. En reservation utgör inget garanterat eller bekräftat Erbjudande.

14.2 Om en reservation avbokas av Secret Escapes då datumet inte är tillgängligt hos Researrangören betalar vi tillbaka ovan nämnda avgift om 250 SEK på samma sätt som betalningen för reservationen genomfördes. För det fall att du inte fullföljer bokningen av Erbjudandet genom att omvandla reservationen till en bokning tillgodoräknas ditt Konto en summa motsvarande avgiften om 250 SEK. Vi ansvarar inte för eventuella extra kostnader som uppstår för dig som Medlem (t. ex. om resa redan bokats separat) i något av dessa fall.

15. BONUSPROGRAM

15.1 Vi har ibland bonusprogram eller erbjudanden där om du utövar vissa åtgärder (till exempel accepterar kredit istället för en återbetalning för en bokning som gjorts, eller bjuder in vänner till att bli medlemmar på hemsidan) kan du tjäna krediter som du kan spendera hos Secret Escapes (“Bonusprogram”).

15.2 Om du bjuder in vänner eller kontakter från sociala medier till att bli medlemmar hos Secret Escapes som en del av vårt bonusprogram, kan du tjäna krediter som du kan spendera hos Secret Escapes. Det finns ingen maxgräns för hur många krediter du kan tjäna hos Secret Escapes för sådana bonusprogram. Faktum är att vi sätter stort pris på att du berättar för alla dina vänner om oss. Om vi däremot upptäcker att du försöker tjäna ytterligare krediter hos Secret Escapes genom att förfalska konton eller skapa flera falska konton, kommer dessa krediter att ogiltigförklaras omedelbart.

15.3 Om du tjänar krediter genom ett bonusprogram för en bokning eller en resa genom tjänsten, kommer denna kredit att vara tillgänglig på ditt konto i upp till 12 månader (såvida inte ett tidigare förfallodatum står specificerat). Efter förfallodatumet kommer eventuell återstående kredit på ditt konto att tas bort automatiskt.

15.4 Kredit som tjänats in genom ett bonusprogram kan endast användas i syfte att boka erbjudanden som finns tillgängliga på Secret Escapes hemsida och kan inte växlas till pengar. Vid tillfälle då bokningar med krediter som tjänats genom ett bonusprogram är avbokade och återbetalade kommer:

(a) värdet av krediten som har använts att återbetalas i form av krediter och inte i form av pengar; och
(b) om en sådan avbokning och återbetalning inte gjorts av legitima anledningar eller av god vilja, kan Secret Escapes ta sig rätten att ta bort krediter som lagts till genom ett bonusprogram från ditt konto.

16. PRESENTKORT

16.1 Presentkort kan bara köpas online via Hemsidan.

16.2 Du kan välja att: (i) få ditt presentkort skickat till mottagaren per e-post, eller (ii) skriva ut presentkortet på egen hand. Skulle du behöva skicka eller skriva ut presentkortet igen ber vi dig kontakta support@secretescapes.se för hjälp.

16.3 Presentkort är giltiga i ett år från det datum de utfärdades utan möjlighet till förlängning.

16.4 Endast en rabattkod kan användas per bokning. Detta inkluderar eventuella kampanjkoder eller erbjudanden.

16.5 Värdet av det presentkort du använder dras ifrån totalkostnaden för din bokning, men kan inte användas till erbjudanden som tillhandahålls av en extern researrangör. Om det finns ett restvärde att använda på presentkortet kan detta användas vid en senare bokning. Det finns inget krav på minimibelopp och presentkortet kan användas mot alla köp, inklusive leveranskostnader.

16.6 Presentkort kan köpas i fasta valörer mellan 250 SEK till 100 000 SEK.

17. SECRET ESCAPES ANSVAR

17.1 Om Secret Escapes underlåter att följa dessa Resevillkor ansvarar vi för sådan förlust eller skada du åsamkas och som är ett förutsebart resultat av vår underlåtenhet eller oaktsamhet att följa dessa Resevillkor. Secret Escapes ansvarar inte för sådan förlust eller skada som inte är förutsebar. Förlust eller skada är förutsebar om den är en tydlig följd av vårt brott mot Resevillkoren eller om förlusten eller skadan övervägdes av dig och oss i samråd när avtalet slöts.

17.2 Den maximala förlust eller skada vi ansvarar för under punkt 17.1 begränsas till den bokningsavgift du betalar till oss när du använder Tjänsten för att köpa ett Erbjudande som den förlust eller skada du lidit relaterar till.

17.3 Oavsett vad som är föreskrivet ovan varken exkluderar eller begränsar vi på något sätt vårt ansvar för:

(a) dödsfall eller personskada som orsakats av vår oaktsamhet;

(b) bedrägeri eller bedrägligt förfarande;

(c) annan begränsning som exkluderas från friskrivning enligt lag från tid till annan.

17.4 Observera att detta inte påverkar dina lagstadgade rättigheter som konsument. För frågor kring dina rättigheter som konsument, kontakta tillämplig konsumentvägledning.

18. FORCE MAJEURE

18.1 Vi ansvarar inte för eventuell underlåtenhet att utföra eller fördröja utförandet av våra förpliktelser under ett avtal som orsakats av omständigheter bortom vår rimliga kontroll, inklusive (men inte begränsat till) eldsvåda, översvämning, svåra väderförhållanden, explosion, krig (oavsett om utropat eller inte), terrorism, arbetskonflikt (oavsett om den involverar våra anställda), eller handlingar av lokal eller central regering eller annan behörig myndighet.

19. TVISTELÖSNING

19.1 Om du är missnöjd med någon aspekt av Erbjudandet du bokat via Tjänsten, vänligen kontakta aktuell Researrangör. För mer information om hur du reklamerar direkt till Researrangören, se avsnittet Vanliga Frågor på vår hemsida.

19.2 Vid tvist med Secret Escapes avseende dessa Resevillkor rekommenderar vi dig att försöka lösa tvisten informellt först genom att kontakta oss på support@secretescapes.se. Du kan även skriva till oss på: Complaints Department, Secret Escapes, Floor 4, 120 Holborn, London, EC1N 2TD, Storbritannien.

19.3 För det osannolika fallet att vi är oförmögna att lösa tvisten ska tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Resevillkor avgöras av svensk allmän domstol.

20. TVISTELÖSNING VIA INTERNET

20.1 EU-kommissionen ställer en plattform för tvistlösning utanför domstol till konsumenternas förfogande. Denna gör det möjligt för dig som konsument att lösa tvister i samband med dina beställningar på nätet utan att behöva gå till domstol. Plattformen för tvistlösning finns på den externa länken http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

21. FÖRSÄKRING

21.1 Det är viktigt att du har tecknat tillräcklig försäkring för att skydda dig (och din grupp) mot oförutsedda händelser. De flesta Researrangörer kräver att du har tecknat en lämplig reseförsäkring som villkor för din bokning. Var vänlig och se till att du har en giltig reseförsäkring när du bokar som gäller för de länder och de aktiviteter du vill göra under din vistelse.

22. RESEINFORMATION

22.1 Var vänlig och notera att vi kan erbjuda allmän information om passkrav och visumregler för din resa, men att du som resenär är skyldig att ha ett giltigt pass, visum och andra eventuella dokument som krävs för inresa. Du bör bekräfta dessa med aktuella ambassader och/eller konsulat. All information vi ger avseende detta eller aktuella frågor (t.ex. klimat, när det är bäst att resa, klädsel, bagage, personliga tillhörigheter etc.) lämnas enbart som allmänna riktlinjer och vi ansvarar inte för beslut som fattas utifrån den information vi tillhandahåller.

22.2 Pass-, visum- och hälsokrav vid tiden för bokningen finns tillgängliga på Utrikesdepartementets officiella webbplats. Du ansvarar själv för att se till att du och alla i ditt resesällskap har erforderlig rese- och hälsodokumentation och följer övriga inresekrav. Om du eller någon i ditt resesällskap inte är svensk medborgare eller har ett annat pass måste du kontrollera pass- och visumregler med ambassaden eller konsulatet för det land du ska resa till eller genom. Varken vi eller Researrangören övertar något ansvar om du inte kan resa i de fall du inte följt aktuella pass-, visum- eller inresekrav. Var vänlig och se till att alla resedokument, pass, visum och försäkringar är fullständiga.

23. OGILTIGHET

23.1 Var och en av bestämmelserna i dessa Resevillkor gäller självständigt. Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Resevillkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter.

24. FULLSTÄNDIGT AVTAL

24.1 Dessa Resevillkor anger villkoren för vårt avtal med dig för tillhandahållande av Tjänsten. Om någon bestämmelse av dessa Resevillkor inte kan verkställas ska övriga bestämmelser i dessa Resevillkor fortsätta att gälla för vårt avtalsförhållande.

25. UPPDATERING AV RESEVILLKOREN

25.1 Vi kan ändra eller uppdatera Resevillkoren från tid annan, t.ex. av följande anledningar:

(a) ändringar i vår verksamhet

(b) ändringar i lag- eller regelkrav vi måste följa; eller

(c) ändringar i hur vi accepterar betalning från dig.

25.2 Vi meddelar dig väsentliga ändringar till dessa Resevillkor antingen genom vårt vanliga sätt att kontakta dig eller genom att publicera ett meddelande på Hemsidan.

26. UTOMSTÅENDES RÄTTIGHETER

26.1 Avtal som sluts mellan oss gäller bara mellan dig som Medlem och Secret Escapes. Ingen utomstående har någon rätt att begära verkställelse av någon bestämmelse.

27. ÖVERLÅTELSE

27.1 Vi förbehåller oss rätten att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt vårt avtal med dig till en annan juridisk person. Vi kommer att göra vårt bästa för att meddela dig om detta skulle ske. Detta kommer inte påverka dina rättigheter eller våra skyldigheter under avtalet.

28. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTLÖSNING

28.1 Dessa Resevillkor tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag.

28.2 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Resevillkor ska avgöras av svensk allmän domstol.

28.3 Om du är medborgare i ett annat land inom Europeiska Unionen än Sverige har du möjlighet att väcka talan i ditt hemland i enlighet med lagarna i det landet.

29. DINA KONTAKTUPPGIFTER

29.1 Om vi behöver kontakta dig eller meddela dig skriftligen kommer vi att göra detta med e-post eller med brev till den adress du lämnar oss i samband med bokningen.

30. KONTAKTA OSS

30.1 Om du har frågor avseende dessa Resevillkor, kontakta oss via vårt formulär online, skicka e-post till support@secretescapes.se eller kontakta oss på telefon (0046) 0844688647 (måndag – söndag: 9.00 – 18.00). Vi hjälper gärna till.


Paketresevillkor


Dessa allmänna villkor (”Paketresevillkor/en”) anger vilka villkor som gäller när Secret Escapes Limited (UK) (”Secret Escapes” eller ”vi, vår, oss”), organisationsnummer 07026107, adress Floor 4, 120 Holborn, London, EC1N 2TD, Storbritannien, tillhandahåller hotellbokningar med tillhörande flygresor genom tredje part via www.secretescapes.se (”Tjänsten”).

Läs noga igenom dessa Paketresevillkor innan du använder Tjänsten. För att kunna genomföra en bokning genom Tjänsten måste du godkänna dessa Paketresevillkor.

2. DITT FÖRHÅLLANDE TILL OSS

2.1 Dessa Paketresevillkor reglerar din relation med oss avseende hur du använder Tjänsten samt hur Secret Escapes behandlar de bokningar du gör genom www.secretescapes.se (”Hemsidan”) med de olika arrangörer som har Secret Escapes som återförsäljare (”Researrangör/er”). Det är viktigt att du läser och förstår Paketresevillkoren innan du använder Tjänsten.

2.2 Det krävs att du godkänner Paketresevillkoren för att kunna genomföra ett köp genom Tjänsten. Om du skulle ha några frågor avseende Paketresevillkoren, vänligen kontakta oss på support@secretescapes.se.

3. TJÄNSTEN

3.1 Secret Escapes ger dig som kontoinnehavare möjlighet att boka hotellnätter i kombination med flygresor via Hemsidan (”Erbjudande/t/Erbjudanden”). Dessa Paketresevillkor avser endast sådana kombinationserbjudanden. För erbjudanden som enbart innefattar hotellövernattning är våra Resevillkor tillämpliga. Alla Erbjudanden gäller i mån av tillgång. Secret Escapes kan inte garantera att något Erbjudande gäller för en viss period.

4. SECRET ESCAPES FÖRHÅLLANDE TILL RESEARRANGÖRER

4.1 Vi fungerar som återförsäljare till de Researrangörer vars Erbjudanden publiceras på Hemsidan. Detta innebär att vi agerar för Researrangörens räkning och enbart tillhandahåller en plattform varigenom du kan sluta avtal med Researrangören för att få tillgång till Erbjudanden. Avtalet avseende Erbjudandet sluter du direkt med Researrangören. Vi sluter alltså inget direkt avtal med dig som resenär. För de Erbjudanden du bokar kommer de villkor som framgår av Erbjudandets sida att gälla, de bokningsvillkor som du får precis innan du betalar för ett Erbjudande via Hemsidan och Researrangörens allmänna villkor där dessa tillhandahålls under bokningsprocessen (”Erbjudandets Allmänna Villkor”). Secret Escapes ansvarar enbart för att förmedla kontakten mellan dig som resenär och tillämplig Researrangör.

4.2 Genom att använda Tjänsten för att köpa ett Erbjudande samtycker du till Erbjudandets Allmänna Villkor och till att sluta avtal direkt med Researrangören för det Erbjudande du köper.

4.3 Secret Escapes gör sitt yttersta för att omsorgsfullt välja vilka Researrangörer vi väljer att vara återförsäljare för. Vi ansvarar inte på något sätt för hur Erbjudandet tillhandahålls av Researrangören. Om du efter att ha köpt ett Erbjudande har frågor eller funderingar kring Erbjudandet uppmanar vi dig att kontakta Researrangören direkt.

4.4 Eftersom avtalet för Erbjudandet sluts mellan dig och Researrangören är vi inte på något sätt ansvariga för leveransen av Erbjudandet. Vi övertar sålunda inget ansvar och inga förpliktelser för eventuell förlust eller skada du kan lida som ett resultat av att ha utnyttjat Erbjudandet.

4.5 För mer information om tvistlösning vid tvist kring dessa Paketresevillkor, se nedan under punkt 19.

5. KONTO OCH MEDLEMSKAP

5.1 För att få tillgång till Tjänsten måste du registrera dig och skapa ett konto (ditt “Konto”).

5.2 Du kan skapa ditt Konto med en e-postadress och lösenord eller ansluta till Tjänsten genom ett konto för sociala medier (såsom t.ex. Facebook) som du anger när du registrerar dig.

5.3 Om du skapar ditt Konto genom att använda e-post och lösenord uppmuntrar vi dig att använda “starka” lösenord (det vill säga lösenord som använder en kombination av små och stora bokstäver, siffror och symboler). Du ansvarar själv för att hålla dina inloggningsuppgifter och alla aktiviteter som sker på kontot konfidentiella. Om du misstänker att ditt Konto missbrukats ska du omedelbart kontakta oss på support@secretescapes.se.

5.4 Om du skapar ditt Konto genom att använda sociala medier, samtycker du till att vi får åtkomst till och använder din information från den tjänsten i den mån som tillåts av samma tjänst och att vi sparar din inloggning för samma tjänst såsom framgår av vår Integritetspolicy.

5.5 Du blir medlem i Secret Escapes när du skapat ditt Konto och vi har bekräftat detta (”Medlem”).

5.6 För att bli Medlem krävs det att du fyllt 18 år samt att du har rättskapacitet i ditt hemland att ingå juridiskt bindande avtal.

5.7 Secret Escapes förbehåller sig rätten att avbryta eller säga upp din åtkomst till Tjänsten och ditt Konto om du skulle bryta mot dessa Paketresevillkor. Om din åtkomst avbryts eller sägs upp får du inte försöka använda Tjänsten under annat namn eller genom att använda en annan persons åtkomst även om du har den personens tillåtelse.

6. BOKNING

6.1 Du kan boka Erbjudanden från Researrangörer genom att följa den process som anges i Tjänsten. Genom att boka med en Researrangör bekräftar du är du skyldig att betala för Erbjudandet du bokat.

6.2 Tjänstens bokningsprocess ger dig möjlighet att kontrollera och korrigera eventuella misstag innan du slutför din bokning av ett Erbjudande. Läs noga igenom och kontrollera din bokning vid varje steg av bokningsprocessen.

6.3 Innan du bokar ett Erbjudande är det viktigt att du kontrollerar att du (och ditt eventuella resesällskap) är berättigad till eventuellt Erbjudande och har möjlighet att resa de datum du planerar att boka Erbjudandet för.

6.4 Om du (eller ditt resesällskap) har särskilda önskemål måste du meddela oss om detta under bokningsprocessen. Secret Escapes försöker vidarebefordra alla rimliga önskemål till Researrangören, men kan inte garantera att Researrangören tar hänsyn till dessa. Secret Escapes godkänner inte bokningar där förbehåll görs för särskilda önskemål.

6.5 Om du har ett hälsotillstånd som kan påverka din bokning, vänligen informera oss om detta innan du bokar Erbjudandet, så att vi kan informera om Erbjudandet är lämpligt innan du gör din bokning.

6.6 Alla bokningar görs med förbehåll för Researrangörens godkännande. I vår egenskap av återförsäljare för Researrangören kommer vi, som bekräftelse på din bokning, att skicka dig ett meddelande per e-post. Genom detta e-postmeddelande sluts bindande avtal mellan dig och Researrangören. Så snart vi har bekräftat din bokning debiterar vi dig enligt din valda betalningsmetod. När din bokning har behandlats kommer Researrangören skicka dig ytterligare e-post med alla detaljer om Erbjudandet du bokat.

6.7 Du ansvarar för att hålla dina kontaktuppgifter uppdaterade och korrekta så att vi och Researrangören kan kontakta dig angående din bokning.

6.8 När din bokning har accepterats av Researrangören och vi i egenskap av återförsäljare har bekräftat detta enligt ovan samt efter att du har betalat så kommer Secret Escapes att skicka dig en bokningsbekräftelse per e-post som anger uppgifterna i Erbjudandet och vilken Researrangör som tillhandahåller Erbjudandet. Detta e-postmeddelande bekräftar mottagandet av din bokning och betalning och innehåller alla uppgifter om ditt Erbjudande.

6.9 När du tar emot dokumentationen för ditt Erbjudande, vänligen kontrollera noggrant att alla resenärers personuppgifter stämmer och, om Erbjudandet avser resa utomlands, att uppgifter avseende resenärers namn och ålder är korrekta och stämmer överens med uppgifterna som framgår av respektive resenärs pass. Om så inte är fallet, vänligen kontakta Researrangören omedelbart.

6.10 Secret Escapes är enbart återförsäljare åt Researrangörer och är således inte ansvarig för tillhandahållandet av biljetter och/eller resedokumentation. Vänligen kontakta aktuell Researrangören som framgår i bokningsbekräftelsen direkt om du inte får dessa dokument.

7. TILLGÅNG

7.1 Alla bokningar av Erbjudanden gäller i mån av tillgång enligt instruktioner från aktuell Researrangör. Om det Erbjudande du velat boka av någon anledning inte finns tillgängligt kommer vi att meddela dig om detta så snart som möjligt.

7.2 Om en Researrangör inte kan godkänna din bokning av olika anledningar såsom att Researrangören inte har fler lediga platser de datum du valt eller på grund av fel i priset (se punkterna 8.3 och 8.4 nedan) kommer vi att informera dig per e-post. Din bokning kommer då inte att behandlas. Om du redan betalat för din bokning av Erbjudandet kommer vi att kontakta Researrangören för att ordna så att hela det belopp du betalat så snart som möjligt återbetalas till dig.

8. PRIS

8.1 Priset för ett Erbjudande är det som anges i Tjänsten. Vi reserverar oss dock för uppenbara misstag och felaktigheter. Priset inkluderar moms och alla andra aktuella skatter såsom t.ex. flygplatsskatt (där sådan tillämpas).

8.2 Priset för ett Erbjudande kan ändras från tid till annan, men sådana ändringar påverkar inte bokningar som Researrangören redan bekräftat.

8.3 På grund av det stora antalet Erbjudanden på Tjänsten kan det ibland hända att några av de Erbjudanden som anges är felaktigt prissatta trots vår ambition att se till att de prissätts korrekt. Vi kontrollerar i regel priset med Researrangören som en del i vår bokningshantering och om ett Erbjudandes korrekta pris är lägre än det angivna priset, debiterar vi det lägre beloppet när vi, i vår egenskap av återförsäljare för Researrangören, bekräftar din bokning. Om Researrangörens pris är högre än det som anges i Tjänsten, kommer vi antingen att kontakta dig för instruktioner innan vi behandlar din bokning, eller avvisa din bokning för Researrangörens räkning och meddela dig om att din bokning blivit avvisad.

8.4 Vänligen notera att Researrangören inte är skyldig att tillhandahålla Erbjudandet till det felaktiga (lägre) priset även efter det vi sänt dig en bokningsbekräftelse om priset är uppenbart felaktigt och rimligen borde ha upptäckts av dig.

8.5 Vänligen notera att Secret Escapes inte heller ansvarar för fel som beror på dig som resenär eller som sker på grund av oundvikliga och extraordinära omständigheter.

9. BOKNINGSAVGIFT

9.1 Vi kan komma att debitera dig en bokningsavgift för Tjänsten. Bokningsavgiften inkluderar avgift för den plattform vi tillhandahåller för att du ska kunna köpa Erbjudanden från Researrangörer. Eventuell bokningsavgift framgår tillsammans med övriga betalningsuppgifter på bokningssidan innan du betalar Erbjudandet.

9.2 Genom att göra en bokning med en Researrangör via Tjänsten godkänner du samt samtycker till att betala oss eventuell bokningsavgift.

10. BETALNING

10.1 Vi agerar betalningsagent för Researrangören. Detta innebär bland annat att vi tar emot betalning från dig för Researrangörens räkning genom de betalningsmetoder som anges i Tjänsten. För att kunna genomföra en bokning av ett Erbjudande krävs att du i samband med bokningen betalar för Erbjudandet.

10.2 När du bokar ett Erbjudande via Tjänsten bekräftar du att de betalningsuppgifter som angavs när du bokade är giltiga och korrekta. Om eventuell betalningsmetod nekas kan vi komma att kontakta dig och begära alternativ betalningsmetod eller annullera din bokning.

10.3 Om du har några frågor om det belopp vi debiterat ditt betal- eller kreditkort, vänligen kontakta oss omedelbart. Skulle vi upptäcka att betalning dragits felaktigt, betalar vi omedelbart tillbaka beloppet till ditt betal- eller kreditkort.

10.4 Om du betalar Erbjudandet med ett kreditkort tillkommer en expeditionsavgift. Denna expeditionsavgift är inte större än vår kostnad för att behandla din betalning. Beloppet för expeditionsavgiften visas innan du betalar Erbjudandet.

10.5 Secret Escapes agerar enbart som återförsäljare mellan dig och Researrangören, och kan därför inte utfärda en faktura för en försäljning. Secret Escapes tillhandahåller en bokningsbekräftelse som kan användas som ett kvitto som visar det belopp som betalas vid bokningstillfället. Secret Escapes kan endast ge en faktura på din bokningsavgift eller kortavgift.

11. RESENÄRENS RÄTT ATT ÖVERLÅTA OCH ÄNDRINGAR

11.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Ett sådant villkor kan t.ex. vara att arrangören som har anlitats ska godta byte av resenär enligt gällande rätt. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om sin avsikt.

11.2 När avtalet överlåts är överlåtaren och förvärvaren solidariskt ansvariga gentemot den andra parten i avtalet för vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader som kan uppkomma på grund av överlåtelsen. Kostnad och regler för överlåtelse kan variera.

11.3 Du kan inte ändra Erbjudanden du redan har köpt och, om inte annat följer av Erbjudandets Allmänna Villkor, kan kostnaden inte heller betalas tillbaka.

11.4 Du som resenär kan vända dig till Secret Escapes för att lämna meddelanden som rör Erbjudandets genomförande och vi kommer vidarebefordra sådana meddelanden utan dröjsmål till Researrangören. Om ärendet är väldigt brådskande rekommenderar vi att ni vänder er direkt till Researrangören.

12. AVBOKNINGAR OCH ÄNDRINGAR FRÅN RESEARRANGÖREN

12.1 Om en Researrangör informerar oss om ändringar i ett Erbjudande du köpt kommer vi att vidarebefordra denna information till dig. De flesta ändringar är av mindre karaktär, men det kan ibland hända att vi behöver meddela ”väsentliga ändringar”. En väsentlig ändring är en ändring som görs innan Erbjudandet inleds och, med hänsyn till den information vi fått vid bokningstillfället och som Researrangören med rätta kan förväntas känna till, som Researrangören rimligen kan förvänta sig har en avsevärd påverkan på Erbjudandet du köpt.

12.2 Vi kommer att meddela dig så snart som möjligt om Researrangören mot förmodan skulle avboka, ändra eller göra andra väsentliga ändringar av det Erbjudande du köpt. Om det finns tid innan Erbjudandet inleds kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att försöka (men kan inte garantera) få ett erbjudande till dig från Researrangören för ett av följande alternativ (beroende på vilken sorts Erbjudande du köpt):

(a) Acceptera ändrade arrangemang, eller

(b) Antingen acceptera en alternativ bokning eller avboka din bokning mot full återbetalning av det belopp du har betalat. För det fall att inget alternativ finns hos Researrangören kan de be oss att avboka Erbjudande mot full återbetalning.

12.3 Researrangören behöver inte erbjuda en Medlem något av alternativen ovan om ändringen i det köpta Erbjudandet utgör en mindre ändring.

12.4 Secret Escapes ansvarar inte för eventuella kostnader du drabbas av på grund av att en Researrangör avbokar eller ändrar ett Erbjudande du köpt.

12.5 I de fall att en Researrangör avbokar din bokning efter att bokningen har bekräftats kommer du att få ett meddelande av Researrangören eller av Secret Escapes på uppdrag av Researrangören. Eftersom Secret Escapes är en återförsäljare som agerar på uppdrag av Researrangören och ditt avtal avseende Erbjudandet träffats med Researrangören, kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att hjälpa dig att få återbetalning eller att ändra datumen för din bokning. Secret Escapes ansvarar dock inte för sådana eventuella kostnader som du kan drabbas av vid Researrangörens avbokning.

13. AVBOKNING

13.1 Såvida du inte har köpt ett återbetalningsbart Erbjudande kan reserbjudanden inte ändras av dig eller annulleras och erbjudas återbetalning. Se din bokningsbekräftelse som innehåller detaljer om villkoren angående om det är möjligt för dig att avboka din bokning och kräva återbetalning.

13.2 Om du inte har köpt ett återbetalningsbart Erbjudande och om du vill avboka ett Erbjudande tillhandahåller vi viss hjälp med att kontakta Researrangören. Vänligen notera att om det är möjligt att avboka kan detta vara förenat med kostnader i enlighet med Erbjudandets Allmänna Villkor.

14. RESERVATIONER

14.1 För de flesta av våra Erbjudanden finns möjlighet att göra reservationer. Denna funktion tillåter Medlemmar att reservera ett specifikt datum för ett specifikt Erbjudande mot en avgift om 250 SEK. Att reservera ett datum för ett Erbjudande under en period utgör inte en bokning. Däremot hindrar reservationen andra Medlemmar från att boka Erbjudandet under den specifika perioden. En reservation utgör inget garanterat eller bekräftat Erbjudande.

14.2 Om en reservation avbokas av Secret Escapes då datumet inte är tillgängligt hos Researrangören betalar vi tillbaka ovan nämnda avgift om 250 SEK på samma sätt som betalningen för reservationen genomfördes. För det fall att du inte fullföljer bokningen av Erbjudandet genom att omvandla reservationen till en bokning tillgodoräknas ditt Konto en summa motsvarande avgiften om 250 SEK. Vi ansvarar inte för eventuella extra kostnader som uppstår för dig som Medlem (t. ex. om resa redan bokats separat) i något av dessa fall.

15. BONUSPROGRAM

15.1 Från tid till annan har vi bonusprogram där du som Medlem kan tjäna bonuspoäng att använda på Secret Escapes genom att t.ex. bjuda in vänner eller kontakter på sociala medier att gå med i Secret Escapes (”Bonusprogram”).

15.2 Det finns ingen gräns för hur många bonuspoäng du kan tjäna på Secret Escapes. Vi förbehåller oss dock rätten att stryka sådana poäng du försöker tjäna genom att förfalska konton eller skapa bluffkonton. Dessa poäng blir ogiltiga.

15.3 Om du tjänar bonuspoäng genom ett Bonusprogram för bokning av Erbjudanden via Tjänsten på ett giltigt sätt så ligger poängen kvar på ditt Konto i upp till ett år (såvida tidigare förfallodag inte anges). Därefter kommer eventuella poäng på ditt Konto att försvinna.

16. PRESENTKORT

16.1 Presentkort kan bara köpas online via Hemsidan.

16.2 Du kan välja att: (i) få ditt presentkort skickat till mottagaren per e-post, eller (ii) skriva ut presentkortet på egen hand. Skulle du behöva skicka eller skriva ut presentkortet igen ber vi dig kontakta support@secretescapes.se för hjälp.

16.3 Presentkort är giltiga i ett år från det datum de utfärdades utan möjlighet till förlängning.

16.4 Endast en rabattkod kan användas per bokning. Detta inkluderar eventuella kampanjkoder eller erbjudanden.

16.5 Värdet av det presentkort du använder dras ifrån totalkostnaden för din bokning, men kan inte användas till erbjudanden som tillhandahålls av en extern researrangör. Om det finns ett restvärde att använda på presentkortet kan detta användas vid en senare bokning. Det finns inget krav på minimibelopp och presentkortet kan användas mot alla köp, inklusive leveranskostnader.

16.6 Presentkort kan köpas i fasta valörer mellan 250 SEK till 100 000 SEK.

17. SECRET ESCAPES ANSVAR

17.1 Om Secret Escapes underlåter att följa dessa Paketresevillkor ansvarar vi för sådan förlust eller skada du åsamkas och som är ett förutsebart resultat av vår underlåtenhet eller oaktsamhet att följa dessa Paketresevillkor. Secret Escapes ansvarar inte för sådan förlust eller skada som inte är förutsebar. Förlust eller skada är förutsebar om den är en tydlig följd av vårt brott mot Paketresevillkoren eller om förlusten eller skadan övervägdes av dig och oss i samråd när avtalet slöts.

17.2 Den maximala förlust eller skada vi ansvarar för under punkt 17.1 begränsas till den bokningsavgift du betalar till oss när du använder Tjänsten för att köpa ett Erbjudande som den förlust eller skada du lidit relaterar till.

17.3 Oavsett vad som är föreskrivet ovan varken exkluderar eller begränsar vi på något sätt vårt ansvar för:

(a) dödsfall eller personskada som orsakats av vår oaktsamhet;

(b) bedrägeri eller bedrägligt förfarande;

(c) annan begränsning som exkluderas från friskrivning enligt lag från tid till annan.

17.4 Observera att detta inte påverkar dina lagstadgade rättigheter som konsument. För frågor kring dina rättigheter som konsument, kontakta tillämplig konsumentvägledning.

18. FORCE MAJEURE

18.1 Vi ansvarar inte för eventuell underlåtenhet att utföra eller fördröja utförandet av våra förpliktelser under ett avtal som orsakats av omständigheter bortom vår rimliga kontroll, inklusive (men inte begränsat till) eldsvåda, översvämning, svåra väderförhållanden, explosion, krig (oavsett om utropat eller inte), terrorism, arbetskonflikt (oavsett om den involverar våra anställda), eller handlingar av lokal eller central regering eller annan behörig myndighet.

19. TVISTELÖSNING

19.1 Om du är missnöjd med någon aspekt av Erbjudandet du bokat via Tjänsten, vänligen kontakta aktuell Researrangör eller skicka ett meddelande till oss för att vidarebefordra till Researrangören. För mer information om hur du reklamerar direkt till Researrangören, se avsnittet Vanliga Frågor på vår hemsida.

19.2 Vid tvist med Secret Escapes avseende dessa Paketresevillkor rekommenderar vi dig att försöka lösa tvisten informellt först genom att kontakta oss på support@secretescapes.se. Du kan även skriva till oss via följande postadress: Complaints Department, Secret Escapes, Floor 4, 120 Holborn, London, EC1N 2TD, Storbritannien.

19.3 För det osannolika fallet att vi är oförmögna att lösa tvisten ska tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Paketresevillkor avgöras av svensk allmän domstol.

20. TVISTELÖSNING VIA INTERNET

20.1 EU-kommissionen ställer en plattform för tvistlösning utanför domstol till konsumenternas förfogande. Denna gör det möjligt för dig som konsument att lösa tvister i samband med dina beställningar på nätet utan att behöva gå till domstol. Plattformen för tvistlösning finns på den externa länken http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

21. FÖRSÄKRING

21.1 Det är viktigt att du har tecknat tillräcklig försäkring för att skydda dig (och din grupp) mot oförutsedda händelser. De flesta Researrangörer kräver att du har tecknat en lämplig reseförsäkring som villkor för din bokning. Var vänlig och se till att du har en giltig reseförsäkring när du bokar som gäller för de länder och de aktiviteter du vill göra under din vistelse.

22. RESEINFORMATION

22.1 Var vänlig och notera att vi kan erbjuda allmän information om passkrav och visumregler för din resa, men att du som resenär är skyldig att ha ett giltigt pass, visum och andra eventuella dokument som krävs för inresa. Du bör bekräfta dessa med aktuella ambassader och/eller konsulat. All information vi ger avseende detta eller aktuella frågor (t.ex. klimat, när det är bäst att resa, klädsel, bagage, personliga tillhörigheter etc.) lämnas enbart som allmänna riktlinjer och vi ansvarar inte för beslut som fattas utifrån den information vi tillhandahåller.

22.2 Pass-, visum- och hälsokrav vid tiden för bokningen finns tillgängliga på Utrikesdepartementets officiella webbplats. Du ansvarar själv för att se till att du och alla i ditt resesällskap har erforderlig rese- och hälsodokumentation och följer övriga inresekrav. Om du eller någon i ditt resesällskap inte är svensk medborgare eller har ett annat pass måste du kontrollera pass- och visumregler med ambassaden eller konsulatet för det land du ska resa till eller genom. Varken vi eller Researrangören övertar något ansvar om du inte kan resa i de fall du inte följt aktuella pass-, visum- eller inresekrav. Var vänlig och se till att alla resedokument, pass, visum och försäkringar är fullständiga.

23. OGILTIGHET

23.1 Var och en av bestämmelserna i dessa Paketresevillkor gäller självständigt. Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Paketresevillkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter.

24. FULLSTÄNDIGT AVTAL

24.1 Dessa Paketresevillkor anger villkoren för vårt avtal med dig för tillhandahållande av Tjänsten. Om någon bestämmelse av dessa Paketresevillkor inte kan verkställas ska övriga bestämmelser i dessa Resevillkor fortsätta att gälla för vårt avtalsförhållande.

25. UPPDATERING AV RESEVILLKOREN

25.1 Vi kan ändra eller uppdatera Paketresevillkoren från tid annan, t.ex. av följande anledningar:

(a) ändringar i vår verksamhet

(b) ändringar i lag- eller regelkrav vi måste följa; eller

(c) ändringar i hur vi accepterar betalning från dig. 

25.2 Vi meddelar dig väsentliga ändringar till dessa Paketresevillkor antingen genom vårt vanliga sätt att kontakta dig eller genom att publicera ett meddelande på Hemsidan.


26. UTOMSTÅENDES RÄTTIGHETER

26.1 Avtal som sluts mellan oss gäller bara mellan dig som Medlem och Secret Escapes. Ingen utomstående har någon rätt att begära verkställelse av någon bestämmelse.

27. ÖVERLÅTELSE

27.1 Vi förbehåller oss rätten att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt vårt avtal med dig till en annan juridisk person. Vi kommer att göra vårt bästa för att meddela dig om detta skulle ske. Detta kommer inte påverka dina rättigheter eller våra skyldigheter under avtalet.

28. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTLÖSNING

28.1 Dessa Paketresevillkor tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag.

28.2 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Paketresevillkor ska avgöras av svensk allmän domstol.

28.3 Om du är medborgare i ett annat land inom Europeiska Unionen än Sverige har du möjlighet att väcka talan i ditt hemland i enlighet med lagarna i det landet.

29. DINA KONTAKTUPPGIFTER 30.1 Om vi behöver kontakta dig eller meddela dig skriftligen kommer vi att göra detta med e-post eller med brev till den adress du lämnar oss i samband med bokningen.

30. KONTAKTA OSS

30.1 Om du har frågor avseende dessa Resevillkor, kontakta oss via vårt formulär online, skicka e-post till support@secretescapes.se eller kontakta oss på telefon (0046) 0844688647 (måndag – söndag: 9.00 – 18.00). Vi hjälper gärna till.


Secret Escapes egna paketresevillkor

Dessa allmänna villkor för Hotel Plus (”Arrangörsvillkor/en”) anger vilka villkor som gäller när Secret Escapes GmbH (”Secret Escapes” eller ”vi, vår, oss”), ett företag registrerat i Tyskland (företagsregistrering HRB 138671B), med säte på Klosterstraße 62, 10179 Berlin, Tyskland, arrangerar hotellbokningar med tillhörande flygresor via www.secretescapes.se (”Tjänsten”).

Läs noga igenom dessa Arrangörsvillkor innan du använder Tjänsten. För att kunna genomföra en bokning genom Tjänsten måste du godkänna dessa Arrangörsvillkor.

1. DITT FÖRHÅLLANDE TILL OSS

1.1 Dessa Arrangörsvillkor reglerar din relation med oss avseende hur du använder Tjänsten samt hur Secret Escapes behandlar de bokningar du gör genom www.secretescapes.se (”Hemsidan”) med oss som researrangör. Det är viktigt att du läser och förstår Arrangörsvillkoren innan du använder Tjänsten.

1.2 Det krävs att du godkänner Arrangörsvillkoren för att kunna genomföra ett köp genom Tjänsten. Om du skulle ha några frågor avseende Arrangörsvillkoren, vänligen kontakta oss på support@secretescapes.se.

1.3 Genom att använda Tjänsten för att köpa ett Erbjudande samtycker du till Erbjudandets Allmänna Villkor.

1.4 Utöver de allmänna Arrangörsvillkoren tillkommer särskilda villkor som är anpassade för ditt specifika resmål (”Särskilda Villkor/en”).

2. TJÄNSTEN

2.1 Secret Escapes ger dig som kontoinnehavare möjlighet att boka hotellnätter i kombination med flygresor via Hemsidan (”Erbjudande/t/Erbjudanden”). Dessa Arrangörsvillkor avser endast sådana kombinationserbjudanden. För erbjudanden som enbart innefattar hotellövernattning är våra Resevillkor tillämpliga. För de resor vi enbart är återförsäljare gäller Paketresevillkoren. Alla Erbjudanden gäller i mån av tillgång. Secret Escapes kan inte garantera att något Erbjudande gäller för en viss period.

3. SECRET ESCAPES ÅTAGANDE SOM RESEARRANGÖR

3.1 Secret Escapes försäkrar att följa de informations- och reseåtaganden som åligger en arrangör och anges i vid var tid tillämplig lag om paketresor.

3.2 Secret Escapes försäkrar att ha en gällande resegaranti enligt vid var tid tillämplig lag om resegarantier för alla resenärer som genom Tjänsten köper ett Erbjudande. Mer information om resegaranti för paketresor finns tillgängligt på Kammarkollegiet samt Konsumentverkets hemsidor.

3.3 Om du vill åberopa fel i Paketresan ska detta göras utan onödigt dröjsmål.

3.4 För mer information om tvistlösning vid tvist kring dessa Arrangörsvillkor, se nedan under punkt 19.

4. KONTO OCH MEDLEMSKAP

4.1 För att få tillgång till Tjänsten måste du registrera dig och skapa ett konto (ditt “Konto”).

4.2 Du kan skapa ditt Konto med en e-postadress och lösenord eller ansluta till Tjänsten genom ett konto för sociala medier (såsom t.ex. Facebook) som du anger när du registrerar dig.

4.3 Om du skapar ditt Konto genom att använda e-post och lösenord uppmuntrar vi dig att använda “starka” lösenord (det vill säga lösenord som använder en kombination av små och stora bokstäver, siffror och symboler). Du ansvarar själv för att hålla dina inloggningsuppgifter och alla aktiviteter som sker på kontot konfidentiella. Om du misstänker att ditt Konto missbrukats ska du omedelbart kontakta oss på support@secretescapes.se.

4.4 Om du skapar ditt Konto genom att använda sociala medier, samtycker du till att vi får åtkomst till och använder din information från den tjänsten i den mån som tillåts av samma tjänst och att vi sparar din inloggning för samma tjänst såsom framgår av vår Integritetspolicy.

4.5 Du blir medlem i Secret Escapes när du skapat ditt Konto och vi har bekräftat detta (”Medlem”).

4.6 För att bli Medlem krävs det att du fyllt 18 år samt att du har rättskapacitet i ditt hemland att ingå juridiskt bindande avtal.

4.7 Secret Escapes förbehåller sig rätten att avbryta eller säga upp din åtkomst till Tjänsten och ditt Konto om du skulle bryta mot dessa Arrangörsvillkor. Om din åtkomst avbryts eller sägs upp får du inte försöka använda Tjänsten under annat namn eller genom att använda en annan persons åtkomst även om du har den personens tillåtelse.

5. BOKNING

5.1 Du kan boka Erbjudanden från Secret Escapes genom att följa den process som anges i Tjänsten. Genom att boka med oss åtar du att betala för det Erbjudandet du bokat inom föreskriven tidsperiod.

5.2 Tjänstens bokningsprocess ger dig möjlighet att kontrollera och korrigera eventuella misstag innan du slutför din bokning av ett Erbjudande. Läs noga igenom och kontrollera din bokning vid varje steg av bokningsprocessen.

5.3 Innan du bokar ett Erbjudande är det viktigt att du kontrollerar att du (och ditt eventuella resesällskap) är berättigad till eventuellt Erbjudande och har möjlighet att resa de datum du planerar att boka Erbjudandet för.

5.4 Om du (eller ditt resesällskap) har särskilda önskemål måste du meddela oss om detta under bokningsprocessen. Secret Escapes måste därefter uttryckligen godkänna sådana önskemål innan de blir en del av Särskilda Villkoren.

5.5 Om du har ett hälsotillstånd som kan påverka din bokning, vänligen informera oss om detta innan du bokar Erbjudandet, så att vi kan informera om Erbjudandet är lämpligt innan du gör din bokning.

5.6 Så snart vi har bekräftat din bokning debiterar vi dig enligt din valda betalningsmetod. När din bokning har behandlats kommer vi, inom skälig tid, skicka dig ytterligare e-post med alla detaljer om Erbjudandet du bokat samt biljetter och andra nödvändiga resedokument.

5.7 Du ansvarar för att hålla dina kontaktuppgifter uppdaterade och korrekta så att vi kan kontakta dig angående din bokning.

5.8 När du tar emot dokumentationen för ditt Erbjudande, vänligen kontrollera noggrant att alla resenärers personuppgifter stämmer och, om Erbjudandet avser resa utomlands, att uppgifter avseende resenärers namn och ålder är korrekta och stämmer överens med uppgifterna som framgår av respektive resenärs pass. Om så inte är fallet, vänligen kontakta Secret Escapes omedelbart.

5.9 Secret Escapes förbehåller sig rätten att ta ut en avgift för att rätta felaktiga uppgifter. Avgiften omfattar de faktiska kostnaderna som sådan åtgärd medför samt skälig ersättning för nedlagt arbete.

5.10 När de Särskilda Villkoren anger att en resa kräver ett angivet minimiantal för att genomföras ska Secret Escapes på ett tydligt sätt upplysa resenären om sådan information vid bokningstillfället. En sådan Paketresa kan ställas in inom den tidsfrist som anges i vid var tid tillämplig lag om paketresor och i de Särskilda Villkoren.

6. TILLGÅNG

6.1 Alla bokningar av Erbjudanden gäller i mån av tillgång. Om det Erbjudande du velat boka av någon anledning inte finns tillgängligt kommer vi att meddela dig om detta så snart som möjligt.

7. PRIS

7.1 Priset för ett Erbjudande är det som anges i Tjänsten. Vi reserverar oss dock för uppenbara misstag och felaktigheter. Priset inkluderar moms och alla andra aktuella skatter såsom t.ex. flygplatsskatt (där sådan tillämpas). Vid bokningstillfället anges också andra kostnader som kan tillkomma beroende på val av resetjänst.

7.2 Priset för ett Erbjudande kan ändras från tid till annan, men sådana ändringar påverkar inte bokningar som Secret Escapes redan bekräftat.

7.3 På grund av det stora antalet Erbjudanden på Tjänsten kan det ibland hända att några av de Erbjudanden som anges är felaktigt prissatta trots vår ambition att se till att de prissätts korrekt. Vänligen notera att vi inte är skyldig att tillhandahålla Erbjudandet till det felaktiga (lägre) priset även efter det vi sänt dig en bokningsbekräftelse om priset är uppenbart felaktigt och rimligen borde ha upptäckts av dig.

7.4 Vänligen notera att Secret Escapes inte heller ansvarar för fel som beror på dig som resenär eller som sker på grund av oundvikliga och extraordinära omständigheter.

8. BOKNINGSAVGIFT

8.1 Vi kan komma att debitera dig en bokningsavgift för Tjänsten. Bokningsavgiften inkluderar avgift för den plattform vi tillhandahåller för att du ska kunna köpa Erbjudanden. Eventuell bokningsavgift framgår tillsammans med övriga betalningsuppgifter på bokningssidan innan du betalar Erbjudandet.

8.2 Genom att göra en bokning med oss via Tjänsten godkänner du samt samtycker till att betala oss eventuell bokningsavgift.

9. BETALNING

9.1 För att kunna genomföra en bokning av ett Erbjudande krävs att du i samband med bokningen betalar för Erbjudandet.

9.2 När du bokar ett Erbjudande via Tjänsten bekräftar du att de betalningsuppgifter som angavs när du bokade är giltiga och korrekta. Om eventuell betalningsmetod nekas kan vi komma att kontakta dig och begära alternativ betalningsmetod eller annullera din bokning.

9.3 Om du har några frågor om det belopp vi debiterat ditt betal- eller kreditkort, vänligen kontakta oss omedelbart. Skulle vi upptäcka att betalning dragits felaktigt, betalar vi omedelbart tillbaka beloppet till ditt betal- eller kreditkort.

9.4 Om du betalar Erbjudandet med ett kreditkort tillkommer en expeditionsavgift. Denna expeditionsavgift är inte större än vår kostnad för att behandla din betalning. Beloppet för expeditionsavgiften visas innan du betalar Erbjudandet.

9.5 Secret Escapes tillhandahåller en bokningsbekräftelse som kan användas som ett kvitto som visar det belopp som betalas vid bokningstillfället. Secret Escapes kan endast ge en faktura på din bokningsavgift eller kortavgift.

10. RESENÄRENS RÄTT ATT ÖVERLÅTA OCH ÄNDRINGAR

10.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Resenären måste skriftligen och i skälig tid, senast sju dagar före avresan, underrätta Secret Escapes om sin avsikt.
10.2 Resenären kan endast överlåta sin resa till någon annan person som är Medlem i Secret Escapes.

10.3 När avtalet överlåts är överlåtaren och förvärvaren solidariskt ansvariga gentemot Secret Escapes för vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader som kan uppkomma på grund av överlåtelsen.
10.4 Secret Escapes förbehåller sig rätten att ta ut en avgift vid överlåtelse. Avgiften omfattar de faktiska kostnaderna som sådan åtgärd medför samt skälig ersättning för nedlagt arbete.

10.5 Du kan inte ändra Erbjudanden du redan har köpt och, om inte annat följer av Erbjudandets Särskilda Villkor, kan kostnaden inte heller betalas tillbaka.

10.6 Du som resenär kan vända dig till Secret Escapes för att lämna meddelanden som rör Erbjudandets genomförande och vi kommer hantera ditt ärende så fort vi kan.

11. AVBOKNINGAR OCH ÄNDRINGAR FRÅN SECRET ESCAPES

11.1 Vi kommer att meddela dig så snart som möjligt om Secret Escapes mot förmodan skulle avboka eller göra andra väsentliga ändringar av det Erbjudande du köpt. Om det finns tid innan Erbjudandet inleds kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att försöka (men kan inte garantera) att erbjuda dig följande alternativ (beroende på vilken sorts Erbjudande du köpt):

(a) Acceptera ändrade arrangemang, eller

(b) Antingen acceptera en alternativ bokning eller avboka din bokning mot full återbetalning av det belopp du har betalat.

11.2 Secret Escapes behöver inte erbjuda en Medlem något av alternativen ovan om ändringen i det köpta Erbjudandet inte utgör en väsentlig ändring.

12. AVBOKNING

12.1 Resenär har rätt att avbeställa en Paketresa innan den påbörjats. Secret Escapes får då ta ut en avgift som anges i de Särskilda Villkoren, beroende på typ av resmål och tidpunkten för avbeställningen.

12.2 Den avgift som anges ovan gäller inte vid oundvikliga och extraordinära omständigheter.

13. RESERVATIONER

13.1 För de flesta av våra Erbjudanden finns möjlighet att göra reservationer. Denna funktion tillåter Medlemmar att reservera ett specifikt datum för ett specifikt Erbjudande mot en avgift om 250 SEK. Att reservera ett datum för ett Erbjudande under en period utgör inte en bokning. Däremot hindrar reservationen andra Medlemmar från att boka Erbjudandet under den specifika perioden. En reservation utgör inget garanterat eller bekräftat Erbjudande.

13.2 Om en reservation avbokas av Secret Escapes då datumet, av någon anledning, inte längre är tillgängligt betalar vi tillbaka ovan nämnda avgift om 250 SEK på samma sätt som betalningen för reservationen genomfördes. För det fall att du inte fullföljer bokningen av Erbjudandet genom att omvandla reservationen till en bokning tillgodoräknas ditt Konto en summa motsvarande avgiften om 250 SEK. Vi ansvarar inte för eventuella extra kostnader som uppstår för dig som Medlem (t. ex. om resa redan bokats separat) i något av dessa fall.

14. BONUSPROGRAM

14.1 Från tid till annan har vi bonusprogram där du som Medlem kan tjäna bonuspoäng att använda på Secret Escapes genom att t.ex. bjuda in vänner eller kontakter på sociala medier att gå med i Secret Escapes (”Bonusprogram”).

14.2 Det finns ingen gräns för hur många bonuspoäng du kan tjäna på Secret Escapes. Vi förbehåller oss dock rätten att stryka sådana poäng du försöker tjäna genom att förfalska konton eller skapa bluffkonton. Dessa poäng blir ogiltiga.

14.3 Om du tjänar bonuspoäng genom ett Bonusprogram för bokning av Erbjudanden via Tjänsten på ett giltigt sätt så ligger poängen kvar på ditt Konto i upp till ett år (såvida tidigare förfallodag inte anges). Därefter kommer eventuella poäng på ditt Konto att försvinna.

15. PRESENTKORT

15.1 Presentkort kan bara köpas online via Hemsidan.

15.2 Du kan välja att: (i) få ditt presentkort skickat till mottagaren per e-post, eller (ii) skriva ut presentkortet på egen hand. Skulle du behöva skicka eller skriva ut presentkortet igen ber vi dig kontakta support@secretescapes.se för hjälp.

15.3 Presentkort är giltiga i ett år från det datum de utfärdades utan möjlighet till förlängning.

15.4 Endast en rabattkod kan användas per bokning. Detta inkluderar eventuella kampanjkoder eller erbjudanden.

15.5 Värdet av det presentkort du använder dras ifrån totalkostnaden för din bokning, men kan inte användas till erbjudanden som tillhandahålls av en extern researrangör. Om det finns ett restvärde att använda på presentkortet kan detta användas vid en senare bokning. Det finns inget krav på minimibelopp och presentkortet kan användas mot alla köp, inklusive leveranskostnader.

15.6 Presentkort kan köpas i fasta valörer mellan 250 SEK till 100 000 SEK.

16. SECRET ESCAPES ANSVAR

16.1 Om Secret Escapes underlåter att följa dessa Arrangörsvillkor ansvarar vi för sådan förlust eller skada du åsamkas och som är ett förutsebart resultat av vår underlåtenhet eller oaktsamhet att följa dessa Arrangörsvillkor. Secret Escapes ansvarar inte för sådan förlust eller skada som inte är förutsebar. Förlust eller skada är förutsebar om den är en tydlig följd av vårt brott mot Arrangörsvillkoren eller om förlusten eller skadan övervägdes av dig och oss i samråd när avtalet slöts.

16.2 Den maximala förlust eller skada vi ansvarar för under punkt 16s.1 är begränsad till tre gånger Paketresans pris.

16.3 Oavsett vad som är föreskrivet ovan varken exkluderar eller begränsar vi på något sätt vårt ansvar för:

(a) dödsfall eller personskada som orsakats av vår oaktsamhet;

(b) bedrägeri eller bedrägligt förfarande;

(c) annan begränsning som exkluderas från friskrivning enligt lag från tid till annan.

16.4 Observera att detta inte påverkar dina lagstadgade rättigheter som konsument. För frågor kring dina rättigheter som konsument, kontakta tillämplig konsumentvägledning.

16.5 Om du befinner dig i svårigheter kommer Secret Escapes att bistå med assistans, exempelvis i form av information om hälso- och sjukvårdstjänster, konsulatet, eller lokala myndigheter. Secret Escapes förbehåller sig rätten att ta ut en skälig avgift för sådan hjälp om situationen orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet från resenärens sida.

17. FORCE MAJEURE

17.1 Vi ansvarar inte för eventuell underlåtenhet att utföra eller fördröja utförandet av våra förpliktelser under ett avtal som orsakats av omständigheter bortom vår rimliga kontroll, inklusive (men inte begränsat till) eldsvåda, översvämning, svåra väderförhållanden, explosion, krig (oavsett om utropat eller inte), terrorism, arbetskonflikt (oavsett om den involverar våra anställda), eller handlingar av lokal eller central regering eller annan behörig myndighet.

18. TVISTELÖSNING

18.1 Vid tvist med Secret Escapes avseende dessa Arrangörsvillkor rekommenderar vi dig att försöka lösa tvisten informellt först genom att kontakta oss på support@secretescapes.se. Du kan även skriva till oss via följande postadress: Complaints Department, Secret Escapes, Floor 4, 120 Holborn, London, EC1N 2TD, Storbritannien.

18.2 För det osannolika fallet att vi är oförmögna att lösa tvisten ska tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Arrangörsvillkor avgöras av svensk allmän domstol.

19. TVISTELÖSNING VIA INTERNET

19.1 EU-kommissionen ställer en plattform för tvistlösning utanför domstol till konsumenternas förfogande. Denna gör det möjligt för dig som konsument att lösa tvister i samband med dina beställningar på nätet utan att behöva gå till domstol. Plattformen för tvistlösning finns på den externa länken http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

20. -

21. RESEINFORMATION

21.1 Var vänlig och notera att vi kan erbjuda allmän information om passkrav och visumregler för din resa, men att du som resenär är skyldig att ha ett giltigt pass, visum och andra eventuella dokument som krävs för inresa. Du bör bekräfta dessa med aktuella ambassader och/eller konsulat. All information vi ger avseende detta eller aktuella frågor (t.ex. klimat, när det är bäst att resa, klädsel, bagage, personliga tillhörigheter etc.) lämnas enbart som allmänna riktlinjer.

21.2 Pass-, visum- och hälsokrav vid tiden för bokningen finns tillgängliga på Utrikesdepartementets officiella webbplats. Du ansvarar själv för att se till att du och alla i ditt resesällskap har erforderlig rese- och hälsodokumentation och följer övriga inresekrav. Om du eller någon i ditt resesällskap inte är svensk medborgare eller har ett annat pass måste du kontrollera pass- och visumregler med ambassaden eller konsulatet för det land du ska resa till eller genom. Varken övertar inte något ansvar om du inte kan resa i de fall du inte följt aktuella pass-, visum- eller inresekrav. Var vänlig och se till att alla resedokument, pass, visum och försäkringar är fullständiga.

22. OGILTIGHET

22.1 Var och en av bestämmelserna i dessa Arrangörsvillkor gäller självständigt. Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Arrangörsvillkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter.

23. FULLSTÄNDIGT AVTAL

23.1 Dessa Arrangörsvillkor anger villkoren för vårt avtal med dig för tillhandahållande av Tjänsten. Om någon bestämmelse av dessa Arrangörsvillkor inte kan verkställas ska övriga bestämmelser i dessa Resevillkor fortsätta att gälla för vårt avtalsförhållande.

24. UPPDATERING AV RESEVILLKOREN

24.1 Vi kan ändra eller uppdatera Arrangörsvillkoren från tid annan, t.ex. av följande anledningar:

(a) ändringar i vår verksamhet
(b) ändringar i lag- eller regelkrav vi måste följa; eller
(c) ändringar i hur vi accepterar betalning från dig.

24.2 Vi meddelar dig väsentliga ändringar till dessa Arrangörsvillkor antingen genom vårt vanliga sätt att kontakta dig eller genom att publicera ett meddelande på Hemsidan.

25. UTOMSTÅENDES RÄTTIGHETER

25.1 Avtal som sluts mellan oss gäller bara mellan dig som Medlem och Secret Escapes. Ingen utomstående har någon rätt att begära verkställelse av någon bestämmelse.

26. ÖVERLÅTELSE

26.1 Vi förbehåller oss rätten att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt vårt avtal med dig till en annan juridisk person. Vi kommer att göra vårt bästa för att meddela dig om detta skulle ske. Detta kommer inte påverka dina rättigheter eller våra skyldigheter under avtalet.

26. ÖVERLÅTELSE

26.1 Vi förbehåller oss rätten att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt vårt avtal med dig till en annan juridisk person. Vi kommer att göra vårt bästa för att meddela dig om detta skulle ske. Detta kommer inte påverka dina rättigheter eller våra skyldigheter under avtalet.

28. DINA KONTAKTUPPGIFTER

28.1 Om vi behöver kontakta dig eller meddela dig skriftligen kommer vi att göra detta med e-post eller med brev till den adress du lämnar oss i samband med bokningen.

29. KONTAKTA OSS

29.1 Om du har frågor avseende dessa Resevillkor, kontakta oss via vårt formulär online, skicka e-post till support@secretescapes.seeller kontakta oss på telefon (0046) 0844688647 (måndag – söndag: 9.00 – 18.00). Vi hjälper gärna till.